Reklamný prúžok
Obchodné podmienky Reklamačný poriadok


Reklamačný formulár si stiahnite tu.

 

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku .Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke www.rekonstrukciakupelne.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a vykonať záručnú oprávu.

Každá oprávnená reklamácia v záručnej dobe je bezplatná. V prípade neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Pri uplatnení záruky sa riaďte týmto zverejneným reklamačným poriadkom, prípadne nás kontaktujte telefonicky pre podanie vysvetlenia. 

Preberanie tovaru a postup reklamácie

Kupujúci je povinný vykonať kompletnú prehliadku tovaru pri prevzatí alebo po prevzatí tovaru vždy za prítomnosti doručujúceho vodiča aj v prípade, že obal tovaru je nepoškodený. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Každý náš doručujúci vodič - kuriér je povinný tento úkon kontroly stavu doručovaného tovaru strpieť. Výnimkou je prebartie tovaru od prepravcu GEIS, kedy môžete detailne skontrolovať tovar až po prevzatí tovaru - kontrolu ste poviný vykonať vždy za prítomnosti doručujúceho kuriéra! V prípade zistenia poškodenia nás bezodkladne kontaktujte.

Ak došlo k poškodeniu zásielky v priebehu prepravy - zodpovednosť za poškodenie nesie dopravca v prípade, že obal zásielky je viditeľne poškodený a pri prevzati zásielky je toto poškodenie obalu a zasielaného tovaru zaznačené v odovzdávajúcom protokole zásielky doručujúceho kuriéra, (neplatí ak predávajúci je zároveň dopravca, vtedy nesie zodpovednosť výhradne predávajúci). Všetok dopravovaný tovar je riadne poistený. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď zásielka bola prevzatá kupujúcim. Zásielka prevzatá od kuriéra bez výhrad zaznamenaných v odovzdávajúcom protokole, sa považuje sa prevzatú bez výhrad. V prípade poškodenia doručovaného tovaru spíšte s vodičom prepravy záznam o poškodení zásielky a ihneď nás kontaktujte telefonicky! Za nedostatky, ako poškodenie tovaru spôsobené počas prepravy, ktoré boli zistené po prevzatí zásielky a v neprítomnosti doručujúceho vodiča, kuriéra, dodávateľa alebo prepravcu nezodpovedáme.

Ak zistíte poškodenie, ktoré nebolo spôsobené prepravou, bezodkladne nás kontaktujte!

Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah a stav balenia okamžite, na dodatočné reklamácie nebude braný zreteľ.

Ak zistíte vadu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, bezodkladne nás kontaktujte na tel. č.: 0905 694464 alebo e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. a súčasne nám zašlite vyplnený reklamačný formulár a fotodokumentáciu vady výrobku.

Reklamačné konanie

Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamovaný tovar doručí kupujúci na svoje náklady predávajúcemu, tovar zasielajte poistený avšak nie na dobierku. Kupujúci sa povinne o vhodnom spôsobe doručenia reklamovaného tovaru dohodne s predávajúcim. Podľa §-u 598 OZ má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. Pre uplatnenie tohto práva nám doručte originálny doklad o platbe.

Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (autorizovaný servis). Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená tretia osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe, alebo sa závada odstráni priamo u zákazníka).

Adresa na doručenia reklamovaného tovaru je:

Servis KúpeľneSK s.r.o.

Kukučínova 36

915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- Nepredložením dokladu o zaplatení alebo záručného listu, nutného príslušenstva alebo nutnej dokumentácie tovaru

- Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru

- V prípade, že k chybe na tovare došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci. Bežné opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie nie je považované za vadu.

- Uplynutím záručnej doby tovaru

- Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

- Prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach

- Neodborným zásahom, ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

- Poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou, živelnou pohromou alebo iným zásahom vyššej moci

- Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.

Záručná doba

Pre všetok tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ výrobca neuvádza inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade že dôjde pri reklamácii k výmene tovaru, záručná doba na nový tovar začína plynúť znova dňom prevzatia tovaru. Ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka, záručná doba začne plynúť dňom prevzatia súčiastky. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Práva a povinnosti

Kupujúci má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená do 30 dní. V prípade, že predávajúci túto lehotu nedodrží, má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí podľa §-u 623 OZ.
Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho a to tak, že predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo predávajúci vadný tovar vymení.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci v závislosti od rozhodnutia kupujúceho vymení tovar za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu za vadný tovar.

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar, je doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v písomnej alebo emailovej reklamácií na uplatnenie reklamácie.

Reklamačný formulár si stiahnite tu.

 

Informačná povinnosť o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Ak spotrebitel nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebitel právo obrátit sa na predávajúceho so žiadostou o nápravu. Ak predávajúci na žiadost o nápravu odpovedal zamietavo alebo na nu neodpovedal do 30 dní odo dna jej odoslania, má spotrebitel právo, za úcelom ochrany svojich spotrebitelských práv, podat návrh na zacatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhranicného sporu má spotrebitel právo obrátit sa na Európske spotrebitelské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na dorucovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 

 

Orgán dozoru:  Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108

 


KúpeľneSK.sk - Sanita a vybavenie pre kúpeľne, interiérové dvere
NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.